DISCLAIMER

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Redwoods IT (hierna "de Website") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Redwoods IT niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. De gebruiker is gehouden zelf de toepasbaarheid van de via de website verspreide informatie te beoordelen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Redwoods IT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriƫle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website, ongeacht of door Redwoods IT op de mogelijkheid van deze schade gewezen is.

Betrouwbaarheid van de Software

Redwoods IT heeft alle mogelijke voorzorgmaatregelen getroffen bij het maken van de software. Echter, op geen enkele wijze kan gegarandeerd worden dat de software en/of code compleet is en/of zonder fouten. Het gebruik van deze software en/of code en de verantwoordelijkheid van de resultaten van deze software en/of code, zijn volledig voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart Redwoods IT hierbij volledig voor elke mogelijke schade, die het resultaat kan zijn van het gebruik van deze software en/of code of van data gebaseerd op het gebruik van deze software en/of code.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Redwoods IT. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden en logo's, behoren toe aan Redwoods IT of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redwoods IT mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. U mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Koppeling naar websites van derden

Redwoods IT draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Redwoods IT aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redwoods IT is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Redwoods IT verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Redwoods IT aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiƫle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Redwoods IT behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn. Wanneer u gebruik maakt van de Website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de disclaimer regelmatig door te lezen.